หน้าแรก | หน้าหลัก | ข่าวสาร | ประวัติ | อัลบั้ม | เว็บบอร์ด| ออกงานในและต่างประเทศ | สถานที่จัดจำหน่าย | ติดต่อเรา |  
Skype Meโ„ข!
With Skype
live chat with customer service
Wholesale&Dealer
greenmusicsales.org@gmail.com
อันดับ อัลบั้ม
1 ชุดเปียโนในสวน
2 Piano on The Beach
3 ชุดเนรัญชรา
4 Green the World
5 The Chaophraya River
Update : 07/09/2559
lazada
รับข่าวสารทาง Email
ยกเลิกการรับข่าวสารทาง Email  อัลบั้ม กรีน มิวสิค ชุดที่ 8
Album: นิพพาน
(Playing time 57:73)

"สมาธิ พุทธธรรม"

Music Sample
1.การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้ 11:31 Play Sample Download Sample
2.จาตุมหาราชิกา 8:41 Play Sample Download Sample
3.ดาวดึงส์ 4:20 Play Sample Download Sample
4.ยามา 2:31 Play Sample Download Sample
5.ดุสิต 6:26 Play Sample Download Sample
6.นิมมานรดี 5:13 Play Sample Download Sample
7.ปรนิมมิตวสวัตดี 6:03 Play Sample Download Sample
8.พรหมโลก 4:50 Play Sample Download Sample
9.อรูปพรหม 3:24 Play Sample Download Sample
10.พระนิพพาน 6:34 Play Sample Download Sampleย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้ Top

ในวัฏสงสารอันกว้างใหญ่ การเดินทางไกลของดวงจิตในห้วงเวลาแห่งอนันตกาล ลมหายใจแรกของชีวิต ประกาศกล้าศักดาแห่งการแสวงหา ตราบลมหายใจสุดท้ายประกาศชัยชนะสู่มาตุภูมิ ณ ที่เริ่มต้นจวบจนถึงอมตะนทีธรรม วิถีธารแห่งชีวิตน้อยใหญ่สถิตนิ่ง ณ ศูนย์กลางดวงฤทัย หมื่นแสนภพชาติ เติมเต็มมหาสมุทรแห่งบารมีธรรม


จาตุมหาราชิกา (สวรรค์ชั้นที่ 1) Top

อยู่ไกลจากพื้นโลก 42,000 โยชน์ เป็นที่ประทับของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 คือ ท้าวธตรัฐมหาราช ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์ ท้าววิรุฬหก ปกครองกุมภัณฑ์ ท้าววิรูปักษ์มหาราช ปกครองเหล่านาคทั้งหลาย และท้าวเวสสุวรรณมหาราช ปกครองยักษ์


ดาวดึงส์ (สวรรค์ชั้นที่ 2) Top

อยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ปราสาทล้วนสำเร็จด้วยแก้วมณีอันเป็นทิพย์ แวดล้อมด้วยเทพนครมากมาย ท่ามกลางเป็นปราสาทไพชยนต์ รูปทรงโอฬาร เป็นที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพ


ยามา (สวรรค์ชั้นที่ 3) Top

เป็นทิพยสถานที่ละเอียดขึ้นไปอีก และอยู่สูงกว่าดาวดึงส์ สวรรค์ชั้นนี้ไม่ปรากฏแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ เพราะยามาภูมินี้เป็นโลกสรรค์ที่ตั้งอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์ เหล่าทวยเทพมีรัศมีในตัว


ดุสิต (สวรรค์ชั้นที่ 4) Top

เป็นที่สถิตย์ของทวยเทพผู้มีความยินดีอยู่เป็นนิจ ตั้งอยู่ท่ามกลางนภากาศ มีปราสาทวิมานอยู่ 3 ชนิดคือ วิมานแก้ว วิมานทอง และ วิมานเงิน มีอุทยานทิพย์เป็นที่พักผ่อน สวรรค์ชั้นนี้ส่วนใหญ่เป็นที่เสวยบุญของเหล่าบัณฑิต นักปราชญ์ ผู้มีบุญบารมี เช่น พระโพธิสัตว์เจ้า หรือ เทพบุตรพุทธมารดา และเหล่านักสร้างบารมีทั้งหลาย


นิมมานรดี (สวรรค์ชั้นที่ 5) Top

เป็นดินแดนสุขาวดีที่เสวยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ สามารถเนรมิตขึ้นได้เองตามความพอใจ เมื่อเทพองค์ใดจะจุติ ก็จะได้ยินถ้อยคำวิงวอนให้กลับมาเสวยสุขร่วมกันอีก


ปรนิมมิตวสวัตดี (สวรรค์ชั้นที่ 6) Top

เป็นเทวโลกชั้นสูงสุด เสวยความสุขอันเป็นทิพย์ เป็นสุดยอดแห่งการเสวยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์


พรหมโลก (รูปภพ) Top

อยู่สูงขึ้นไปจากกามวจร (สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น) เทวดาที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้สามารถเสวยสุขโดยไม่ต้องข้องเกี่ยวกับกามคุณเหมือนสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น ผู้เสวยสุขบนรูปภพนั้นเรียกว่า รูปพรหม เกิดจากการได้บรรลุรูปฌาณ เป็นที่ตั้งของรูปพรหม 16 ชั้น คือ พรหมปาริสัชชา พรหมปุโรหิต มหาพรหมา ปริตตาภา อัปปมาณาภา อาภัสสรา ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา สุภกิณหา เวหัพผลา อสัญญีสัตตา อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และ อกนิฏฐพรหมโลก


อรูปพรหม Top

มี 4 ชั้น คือ อรูปภพชั้นอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญยตนภูมิ แม้จะเป็นทิพสถานที่ละเอียดและประณีต มีแต่การเสวยสุขล้วนๆ ก็ตาม แต่ที่ได้กล่าวมาก็ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เมื่อหมดบุญ หมดอายุ ก็ต้องจุติลงมาเกิดใหม่ตามกำลังบุญที่ทำไว้


พระนิพพาน Top

เป็นเป้าหมายอันสูงสุดของมวลมนุษยชาติ จะเข้าถึงได้ต้องทำสมาธิอย่างจริงจังจนหมดกิเลสอาสวะ บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ จึงจะเข้าสู่พระนิพพาน อันเป็นแดนเกษมได้


(จากพระไตรปิฏก เรียบเรียงโดย พระมหาเสถียร สุวัณณฐิโต)

ย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้


GREEN MUSIC CO., LTD.
46 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 13 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. 10600
Tel. 02-860-9036, 02-741-3623, 081-314-7547, 080-942-4245 Fax. 02-741-7549
Email greenmusic.org@gmail.com

  Counter : 2282606
  Generate Page : 0.0116 Second
  Copyright © 2005 www.greenmusic.org
  System Version : 1.0.0 | System Compatible MS IE5.5 or high & OSX Safari | Screen Resolution 800x600 pixels or high